نمایندگی هاست دانلود

پلن 10 گیگابایتی

فضای نمایندگی = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
OverSelling = ندارد

پلن 20 گیگابایتی

فضای نمایندگی = 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
OverSelling = ندارد

پلن 40 گیگابایتی

فضای نمایندگی = 40 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
OverSelling = ندارد

پلن 80 گیگابایتی

فضای نمایندگی = 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
OverSelling = دارد

پلن 160 گیگابایتی

فضای نمایندگی = 160 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
OverSelling = دارد

پلن 320 گیگابایتی

فضای نمایندگی = 320 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
OverSelling = دارد

پلن 500 گیگابایتی

فضای نمایندگی = 500 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
OverSelling = دارد

پلن 1000 گیگابایتی

فضای نمایندگی = 1000 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
OverSelling = دارد